Co ngang 45°

Print

Co ngang 45° (loại máng cáp hộp) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 45°

Đánh giá