SORA Gardens SC Project

Địa điểm: Binh Duong

Loại dự án: Shopping Mall

Hạng mục: Supply cable system

Năm thực hiện: 2022

Thông tin chi tiết: Supply cable system

Các dự án khác

Happy City Apartment Project

Happy City Apartment Project

Xem thêm

HI-TECH FACTORY PROJECT

HI-TECH FACTORY PROJECT

Xem thêm

Localization Apartment Project (BCONS BEE)

Localization Apartment Project (BCONS BEE)

Xem thêm

Phu Dong Premier Apartment Project

Phu Dong Premier Apartment Project

Xem thêm

AIO CITY PROJECT

AIO CITY PROJECT

Xem thêm